Clusteren: beter aanbesteden

Clusteren

Beter aanbesteden zorgt voor betere eindresultaten. Dit geldt ook voor een goede afweging over samenvoegen (clusteren) of opdelen van opdrachten. Bij elke opdracht die je als inkoper in de markt zet, dien je de vraag te stellen of de opdracht niet onnodig is samengevoegd (artikel 1.5 van de Aanbestedingswet 2012). Bekijk of deze op te delen valt in meerdere percelen of als meerdere afzonderlijke opdrachten in de markt kan worden gezet.

Let bij het vormgeven van een aanbesteding op:

  • de samenstelling van de markt in kwestie en wat de samenvoeging betekent voor de toegang tot de opdracht voor het mkb
  • de organisatorische gevolgen en risico’s van de samenvoeging van de opdrachten voor de aanbestedende dienst en de ondernemer
  • de mate van samenhang van de opdrachten

Houd daarnaast rekening met het splitsingsverbod (artikel 2.14 van de Aanbestedingswet 2012).

Kan jij een goede inschatting maken wanneer je wel of niet kunt clusteren?